pravila

Ekipno tekmovanje OL IN

Tekmovanje je organizirano v dveh delih. V prvem delu se ekipe (2-6 članov), pomerijo v 5 stilih. Ti stili se vsako leto spreminjajo. Ocenjevanje bo potekalo po predpisih BJCP. Rok za prijavo ekipe na tekmovanje je  od 15.09 do 15. 11. 2023.  

Rok za oddajo piv, sporočimo do marca 2024. Število ekip je omejeno na 14. 

Drugi del tekmovanja  bo organiziran v sklopu dogodka OL IN, pod okriljem Zavoda Prevhub. Dogodek bo organiziran v maju ali juniju 2024, v Loškem PUB-u v Škofji Loki. V tem delu tekmovanja se bodo skupine pomerile med seboj še s pivom, ki ga bodo točile na dogodku, ocenjevali pa ga bodo obiskovalci. Pri tem pivu se mora vsaka skupina povezati z eno od craft pivovarn in skupaj z njo zasnovati pivo. Izvedba mora biti na “home brew” opremi.

Poklicni pivovarji lahko tudi sami ustanovijo ekipo ali sodelujejo v eni, mora pa biti pivo skuhano na homebrew opremi. 

Ekipe se same odločijo s katero pivovarno bi sodelovale. 

Vsaka ekipa se s prijavo in plačilom prijavnine zaveže, da bo tekmovala tako v prvem delu, kot tudi na dogodku. Prav tako se ekipa zaveže, da bo na dogodku v namen tekmovanja, ponujala 40 l piva oziroma 2 corny soda. 20 l oziroma 1 corny sod piva določi organizator,  20 l oziroma 1 corny sod pa izbere ekipa sama. Mora pa biti tudi ostalo pivo del tekmovalnega programa. Vsakemu obiskovalcu se v namen tekmovanja, ponudi 0,1 l piva.

Prijavnina znaša 50 €. En del (25 €) se nameni za organizacijo tekmovanja, drug del pa je polog, ki ga ekipi povrnemo, ko po zgoraj navedenih pravilih, sodeluje na dogodku. Prav tako se polog povrne v primeru, da dogodek odpade in se izpelje le tekmovanje, ekipa pa je na tekmovanju sodelovala.

Tekmovanje OL IN črpa navdih iz koncepta igralništva, zabavljaštva, zato bo lahko vsaka ekipa svoj vložek priigrala nazaj s svojim znanjem ali srečo pri ocenjevanju svojih piv. V ta namen bomo organizatorji zagotovili nagradni sklad, ki bo obsegal:

Nagrade:

 • Glavna nagrada – prejme jo ekipa, ki doseže največ točk v seštevku vseh petih ocenjenih piv  v prvem delu tekmovanja – nagrade se podelijo za prva tri mesta.
 • Posamična nagrada za stil – Nagrado prejme ekipa, ki dobi najvišjo oceno za posamezen stil. Nagrada se podeli za vsak stil, vendar le za prvo mesto.
 • Nagrada ljudstva – dobi ekipa, ki zbere največ glasov obiskovalcev za pivo, ki ga toči na dogodku.

Vsakemu od prijavljenih tekmovalcev bo organizator zagotovil en topel obrok. Organizator bo ekipi zagotovil prostor, kjer bo ponujala tekmovalno pivo, priključek na elektriko, dostop do vode. 

Prijavo na tekmovanje potrdite TUKAJ in z nakazilom prijavnine na TRR račun Zavoda Prevhub Prešernova ulica 10, 4000 Kranj

SI56 6100 0000 7613 683.

Pravila za ocenjevanje piv po BJCP na tekmovanju OL IN

Tekmovanje OL IN je razdeljeno v več sklopov. Temu ustrezajo tudi kategorije v katerih ekipe tekmujejo.

Kategorija “Najboljše pivo v stilu” (5x)

Za leto 2024 se na tekmovanju OL IN sodeluje s pivi v sledečih stilih:

 1. Braggot (M4A) po izbiri zmagovalcev 2023 – ekipa Split
 2. American Amber ale (19A)
 3. NZ Pilsner (X5)
 4. Baltic Porter WOOD AGED (9C/33A)
 5. Raw Saison (25B)
 6. Pilsner (3B) ali (5D) glas ljudstva

Ocenjevanje vsakega stila poteka po prilagojenih pravilih BJCP v dveh krogih:

1) Piva posamezne kategorije razdelimo v 2 skupini. V kolikor so prijavljeni sodniki, ki tudi sodelujejo na tekmovanju (tudi mentorji), se jih dodeli v skupino, ki ne vsebuje njihovega piva. Vsak sodnik izpolni BJCP ocenjevalni list, ki se po tekmovanju posreduje ekipi. V drugi krog se pošljejo piva, ki mislijo, da bi lahko bila med prvimi tremi v zaključni razvrstitvi posameznega stila.

2) Piva, ki napredujejo iz 1. kroga, oceni nova skupina sodnikov z neposrednim primerjanjem vseh piv med sabo. Ocenjevanje poteka po principu razvrstitve piv od 1. do 4. mesta. V tem krogu se ocenjevalni listi ne izpolnjujejo. Razvrstitev piv mora biti soglasna. Veljajo ista pravila  kot mini-BOS ocenjevanje na BJCP tekmovanjih. Ekipe sodnikov se sestavijo tako, da noben sodnik ne ocenjuje piva svoje ekipe.

V primeru, da je za posamezni stil dostavljenih 6 piv ali manj, lahko združimo ocenjevalna kroga v enega, pri čemer noben od sodnikov ne sme biti član katere od ekip.

V vsakem stilu se podeli nagrada za najboljše pivo.

Kategorija “Najboljša ekipa”

Glavna nagrada tekmovanja pripada najboljši ekipi. Pri skupni oceni ekipe se upoštevajo piva v vseh tekmovalnih kategorija. Prva 4 piva vsake kategorije se točkujejo glede na spodnji seznam:

 1. mesto = 5 točk
 2. mesto = 3 točke
 3. mesto = 2 točke
 4. mesto = 1 točka

Zmaga ekipa z najvišjim seštevkom točk. V primeru izenačenja razdelimo nagradi za 1 in 2. (oziroma 2. in 3.) mesto na dva enaka dela. 

Nagrade se podelijo za najboljše tri ekipe.

Kategorija “Glas ljudstva”

Drugi del tekmovanja  bo organiziran v sklopu dogodka OL IN, v Loškem PUB-u v Škofji Loki. V tem delu tekmovanja se bodo skupine pomerile med seboj  s pivom, ki so ga zasnovale skupaj z eno od “mentorskih” Craft pivovarn in ga bodo “točile” na dogodku. Obiskovalci z veljavno vstopnico bodo oddali glas za pivo, ki bo po njihovem mnenju najboljše. Seštevek teh glasov, bo prinesel ekipi 60% ocene. Ostalih 40% bodo dosodili sodniki po BJCP merilih.  V ta namen mora vsaka ekipa pripeljati vsaj 20 L piva stila Czech Lager (3B) ali German Pils (5D). Za predstavitev piva obiskovalcem, mora biti na dogodku prisoten vsaj en član ekipe. V primeru izenačenja dveh ali več ekip se nagrada razdeli sorazmerno med vse zmagovalne ekipe. 

Nagrada se podeli za najboljšo ekipo.

V primeru, da dogodek ne bo izpeljan, bomo organizatorji skušali poskrbeti vsaj za ocenjevanje piv in podelitev nagrad ekipam. V tem primeru ekipam tudi ni potrebno priskrbeti 40 l piva za obiskovalce, kot je napisano po zgornjih pogojih. Se bodo pa prilagodile tudi nagrade ekipam, ki bodo spričo tega, skromnejše. Vrne se tudi drugi del kupnine, ki znaša 25 eur. 

Več informacij na olin.skofjaloka@gmail.com, matic.trlep@gmail.com ali pa 031 874 266 (Matic)

HR:

Ekipno natjecanje OL IN

Natjecanje se odvija u dva dijela. U prvom dijelu se ekipe (2-6 članova) natječu u 5 pivskih stilova koji su unaprijed određeni.  Ocjenjuje se po BJCP pravilima. Rok za prijavu ekipe na natjecanje je  od 15.09. do 15. 11. 2023.  

Broj ekipa je ograničen na 14, zato požurite !!!  

Drugi dio natjecanja odvija se u sklopu samog događaja OL IN,  u Loški PUB u Škofji Loki. Datum događaja: maj ili junij 2024.

 U tom dijelu natjecanja, svaka ekipa će se natjecati sa još jednim pivom, kojeg će ujedno i točiti na samom događaju. To će pivo za razliku od ostalih piva, ocjenjivati posjetitelji završnog događaja.

Svaka natjecateljska ekipa se za taj završni događaj mora povezati sa jednom CRAFT PIVOVAROM i pod njenim mentorstvom skuhati pivo, ali na HOMEBREW OPREMI!

Profesionalne pivovare mogu same unutar svojih redova skupiti i prijaviti ekipu za OL IN natjecanje ali kako je već navedeno, pivo mora biti skuhano na HOMEBREW OPREMI.

Svaka ekipa se s plaćanjem naknade obvezuje da če se natjecati kako u prvom tako i drugom dijelu natjecanja, odnosno na samom OL IN događaju.

Svaka ekipa se obvezuje da će u svrhu natjecanja skuhati i točiti pivo kojeg će organizator unaprijed odrediti. Količina piva kojeg će se točiti na samom OL IN događaju iznosi 40L (2 corny bačve). 20L piva (odnosno 1 bačvu) će izabrati organizator, preostalih 20L (1 bačvu) natjecateljska ekipa. 20L piva kojeg izabere natjecateljska ekipa mora biti pivo iz natjecateljskog programa. Svakom posjetitelju se u svrhu natjecanja ponudi 0,1L natjecateljskog piva.

Naknada za natjecanje je 50 eura. Od tih 50 eura,25 eura ide za trošak organizacije natjecanja, preostalih 25 eura je novac kojega organizator vrača natjecateljskim ekipama koje su ispunile sva gore navedena pravila i koje su sudjelovale na završnom događaju OL IN.

Isto tako, sva gore navedena pravila vrijede i ako završni dio natjecanja bude odgođen, odnosno ako se samo održi prvi dio.

Natjecanje OLIN vuče inspiraciju iz koncepta zabave i nadmetanja. Zato svaka ekipa može svoj uloženi trud i znanje nadoknaditi dobrim ocjenama i nagradama za vlastito pivo. U tu svrhu organizatori su osigurali nagradni fond.

GLAVNA NAGRADA

Nagrađena će biti ona ekipa koja bude imala najviše bodova sakupljenih zbrajanjem svih 5 piva iz prvog dijela natjecanja (nagrade se dodjeljuju za prva 3 mjesta)

NAGRADA PO KATEGORIJAMA

Nagradu će dobiti ekipa koja dobije najvišu ocjenu u za pojedinačnu kategoriju.

NAGRADA POSJETITELJA

Dobije je ekipa koja prikupi najviše glasova od posjetitelja, za pivo koje se toči na završnom događaju OLIN.

Svakom natjecatelju organizator organizira i besplatan obrok.

Svakoj natjecateljskoj ekipi organizator osigurava štand, gdje će predstaviti i točiti pivo kojega će poslije ocijeniti posjetitelji.

Na štandu će organizator osigurati priključak za struju i dostup do vode.

Prijave na natjecanje potvrdite OVDJE    

ili plaćanjem naknade na TRR račun Zavoda Prevhub Prešernova ulica 10, 4000 Kranj

 SI56 6100 0000 7613 683

Pravila za ocjenjivanje piva po BJCP na natecanju OL IN

Natjecanje OLIN je podijeljeno u više dijelova.

Tome odgovaraju i kategorije u kojima se ekipe natječu.

U 2023 godini na OLINu ekipe će se natjecati u slijedećim stilovima:

 1. Braggot (M4A) po izboru pobjedne ekipe 2023 – ekipa Split
 2. American Amber ale (19A)
 3. NZ Pilsner (X5)
 4. Baltic Porter WOOD AGED (9C/33A)
 5. Raw Saison (25B)
 6. Pilsner (3B ali 5D) glas posjetitelja

Ocjenjivanje svakog stila odvija se po prilagođenim pravilima BJCPa u dva kruga.

 1. Piva pojedinačnih kategorija podijelimo u dvije skupine.

U slučaju, da se prijave suci, koji i sudjeljuju na natjecanju (ili su mentori), njih se delegira u grupu, koja nema njihovog piva. 

Svaki sudac ispuni BJCP list za ocjenjivanje koji se nakon završenog takmičenja pošalje svakoj ekipi.

U drugi krug idu piva, za koja se smatra da bi mogla biti među 3 najbolje ocjenjena u pojedinačnoj kategoriji.

 1. Piva koja napreduju iz prvog kruga, preuzimaju novi suci, te ih ocjenjuju međusobnim uspoređivanjem.

Piva se ocjenjuju od 1-4og mjesta.

U ovom krugu se ne ispunjavaju BJCP ocjenjivački listovi.

Raspored piva od 1-4og mjesta mora biti zajedničko usuglašen od strane sudaca.

Ista pravila vrijede i za ocjenjivanje mini BOSSa po BJCP sistemu.

Ekipe sudaca organiziraju se  na način, da nijedan sudac ne ocjenjuje piva vlastite ekipe.

U slučaju, da je za pojedinačni stil dostavljenih 6 piva ili manje, može se spojiti ocjenjivanje u jedan krug, a pri tome nitko od sudaca ne smije biti član nijedne od natjecateljskih ekipa.

Za svaki pojedinačni stil se dodijeli nagrada za najbolje pivo.

KATEGORIJA “NAJBOLJA EKIPA”

Glavna nagrada natjecanja pripada najboljoj ekipi.

U ukupnu ocjenu ubrajaju se piva iz svih pojedinačnih kategorija.

Prva 4 piva svake kategorije boduju se na slijedeći način:

 1. mjesto – 5 bodova
 2. mjesto – 3 boda
 3. mjesto – 2 boda
 4. mjesto – 1 bod

Pobjedu odnosi ekipa sa najvećim zbrojem bodova.

U slučaju istog broja bodova, nagrada se dijeli na dva jednaka dijela za 1 i 2 mjesto odnosno za 3 i 4 mjesto.

Nagrađuju se 3 najbolje plasirane ekipe.

KATEGORIJA “GLAS POSJETITELJA”

Drugi dio natjecanja biti će organiziran na završnom dijelu natjecanja OLIN, vjerojatno u maju/juniju.

Završni dio održati će se u Loški PUB u Škofji Loki.

Tada će se natjecateljske ekipe natjecati sa pivom skuhanim za završni dio natjecanja.

To pivo mora biti napravljeno zajedno sa jednom mentorskom craft pivovarom i toćeno na završnom događaju.

Posjetitelji sa kupljenom ulaznicom ostvaruju pravo za glasovanje za najbolje pivo događaja po njihovom ukusu. Zbroj ovih glasova timu će dati 60% rezultata. Preostalih 40% dodijelit će suci prema BJCP kriterijima. U tu svrhu svaka ekipa mora donijeti najmanje 20L Czech lager (3B) ili (5D). Najmanje jedan član ekipe mora prisustvovati  događaju da prezentira pivo posjetiteljima. U slučaju neriješenog rezultata između dvije ili više ekipa, nagrada će se proporcionalno podijeliti između svih pobjedničkih ekipa.

Nagradu dobiva samo ekipa koja ima najviše glasova, odnosno nagrada se dodjeljuje samo za 1. mjesto.

Ako se zbog nekog opravdanog razloga, događaj ne bi organizirao, organizatori će se potruditi, da organiziraju suđenje i podijele nagrade ekipama. U ovom slučaju, ekipama nije potrebno dostaviti 40 l piva za  posjetitelje. Prilagodit će se i nagrade, koje će biti manje. Vrati se i drugi dio uplaćene naknade od 25 eur.

Za  sve informacije obratite se na:

olin.skofjaloka@gmail.com   ili na

matic.trlep@gmail.com         ili na

00 386 31 874 266 (Matic)

ENG:

OL IN Team Competition

The competition is organized in two parts. In the first part, teams (2-6 people) will compete in 5 styles. These styles will change every year. The evaluation will be done according to BJCP regulations. Deadline for team registration  fort he competition is from 15.09. do 15. 11. 2023.

Number of teams is limited to 14.

The first part of the competition will be conducted in cooperation with the Slovenian Home brewers Association.

The second part of the competition will be organized as part of the OL IN event, in cooperation with of the Zavod Prevhub.

The event will take place on May/June, 2024 at Loški PUB in Škofja Loka.

In this part of the competition, groups will compete with beer they will serve to visitors at the event and will be judged by visitors themselves. For this beer, each group must partner with one craft brewery and design a beer with it. The beer for this part of competition must, of course, be brewed on home brew equipment. Usage of professional brewing equipment is prohibited.

Professional brewers can also create a team or participate in one, but the brew must be brewed on homebrew equipment.

By registering and paying the entry fee each team agrees to compete in the first part of competition as well as at the event. The team also undertakes to offer 40 litres of beer or 2 corny kegs at the event for the purpose of the competition. 20 l of beer is determined by the organizer, and 20 l is selected by the team itself. But the rest of the beer must also be part of the competition program. Each visitor is offered 0.1 litres of beer for the purpose of the competition.

The entry fee is € 50. One part (€ 25) is intended for the organization of the competition, the other part is a deposit that is refunded to the team when they participate in the event according to the above rules. Also, in case the event is cancelled and only the competition is held the amount of € 25 will be refunded to teams.

As the OL IN competition draws inspiration from the concept of gaming, entertainment, each team will be able to win  their stake (entry fee) back with their brewing skill or their good luck with beer judges opinion on their brews.

To this end, the organizers will provide a prize pool that will include:

Awards:

“Grand Prize Award – awarded to the teams with the highest points sum (sum of scores received for each style) after evaluation of all 5 beer styles in the first part of the competition – prizes are awarded for the first three places.

Single Style Award –  awarded to the teams with the highest score for each single style. The prize is awarded for each competition style, but only for the first place.

The Folk’s Award – awarded to the team with most votes from visitors for the team`s beer, served at the event.

The organizer will provide one warm meal to each of the registered competitors. The organizer will provide the team with a place to offer competition beer, electricity connection, access to water.

Please, send your application HERE and transfer the registration fee to the TRR account of the Prevhub Institute Prešernova ulica 10, Kranj

SI56 6100 0000 7613 683.

BJCP Beer Evaluation Rules at OL IN

The OL IN competition is divided into several categories.

Category: Best Beer in Style (5x)

For the year 2024, the OL IN team competition is held for the following styles:

 1. Braggot (M4A) according to the choice of the winners 2023 – Team Split
 2. American Amber ale (19A)
 3. NZ Pilsner (X5)
 4. Baltic Porter WOOD AGED (9C/33A)
 5. Raw Saison (25B)
 6. Pilsner (3B) or (5D) voice of the people

Each style is judged according to BJCP custom rules in two rounds:

1) Beer of each category is divided into 2 groups. Judges who participate in the competition (also mentors) do not evaluate beers in the group that contains their team’s beer. Each judge completes a BJCP score sheet. Three best scored beers in a group advance to the second round of evaluation.

Score sheets will be available to teams after competition.

2) Beers advancing from Round 1 are evaluated by a new panel of judges by directly comparing all beers to each other. The same rules apply as mini-BOS judging in BJCP competitions.The evaluation is based on the principle of ranking beers from 1st to 4th place. In this round, the BJCP score sheets are not completed. Decision on beer classification must be unanimous. Teams of judges are assembled in the way that no judge evaluates the beer of his team.

Best Team Category

The Grand prize award in the competition goes to the best team. Beers in all competition categories are considered in the overall team assessment. The first 4 beers of each category are scored according to the list below:

1st place = 5 points

2nd place = 3 points

3rd place = 2 points

4th place = 1 point

The team with the highest sum of points in all 5 styles wins. In case of two or more teams being equal, the prize will be distributed proportionally among all the winning teams.

Prizes are awarded for the top teams.

Category “Voice of the People”

The second part of the competition will be organized as part of the OL IN event, on May or June, 2024 in Loški PUB Škofja Loka. During this part of the competition, teams will compete with a beer they designed together with one of the Craft Breweries and serve it at the event. The beer will be judged by visitors. Visitors with a valid ticket will vote for the beer they think is best. The sum of these votes will give the team 60% of the score. The remaining 40% will be awarded by judges according to BJCP criteria. For this purpose, each team must bring at least 20L style Czech lager (3B) or German pils (5D). At least one team member must be present at the event to present the beer to the visitors. In the event of a tie between two or more teams, the prize will be divided proportionately between all winning teams.

More information at olin.skofjaloka@gmail.com, matic.trlep@gmail.com or 031 874 266 (Matic)